Řehoř z Tours (30. 11. 539 - 17. 11. 594)

Řehoř z Tours pocházel z významné franské rodiny a dostalo se mu výborného vzdělání u jeho strýce biskupa. Jednou se vydal do Tours, navštívil hrob svatého Marina. Když zemřel místní biskup, stal se biskupem Tours on sám. 

Byl pevný a nepoddajný, bránil pravdu i před císařem Chlotharem. Když by ve sporu s císařem postaven dokonce před soud, neuhnul a nakonec by shledán zcela nevinným. Vše se poté udobřilo a Řehoř se stal královým rádcem. 

Z 6. století neznáme mnoho významných učenců. Řehoř ale mezi ně bezesporu patří. Je znám především jako autor Historia Francorum, tedy Dějin Franků. V 6. století již neexistuje Římské impérium, a proto se nové národy, které se usídlily v Evropě, snaží najít své místo. K tomu samozřejmě napomůže znalost vlastní historie. 

Historia Francorum začíná stvořením světa a pokračuje až do roku 591. Je cenný zdrojem informací z toho odbodí.