Atanáš (295 - 373)

Biskup Atanáš z Alexandrie se narodil kolem roku 295 pravděpodobně v Alexandrii v Egyptě. Než se stal jáhnem a sekretářem biskupa Alexandra z Alexandrie, dostalo se mu výtečného vzdělání. Jako blízký spolupracovník biskupa se roku 325 zúčastnil Nicejského koncilu, který byl svolán imperátorem Konstantinem, aby vyřešil problém Ariovy nauky, která ohrožovala jednotu církve.

Po smrti biskupa Alexandra v roce 328 se jeho nástupcem stal Atanáš. Nový biskup se rozhodně postavil proti jakémukoliv kompromisu s ariány. Díky své neústupnosti se pochopitelně znelíbil ariánům a těm, kteří je podporovali. I přes jasnou antiariánskou nauku koncilu byl z politických důvodů během třiceti let (336-366) pětkrát poslán do vyhnanství, v němž strávil dohromady sedmnáct let. Díky svému vyhnanství v Trevíru a v Římě mohl rozhodně podporovat a šířit nicejskou víru, ale také mnišské hnutí (Atanáš sepsal životopis sv. Antonína a sám měl k tomuto životnímu stylu poměrně blízko).

Po roce 366 až do své smrti 2. května 373 se Atanáš snažil o sjednocení a reorganizaci místní církve. 

Atanáš se řadí mezi církevní učitele a je ctěn i mnoha dalšími nekatolickými církvemi.