Jan Damašský (asi 676 - 4. prosince asi 749)

Jan se narodil do zámožnékřesťanské rodiny a své dětství prožil v Damašku v dnešní Sýrii. Jeho otec pracoval u muslimského panovníka Abd Al-Malika jako výběrčí daní. Janovi se dostalo vynikajícího křesťanského vzdělání. Jeho otec si vyhlédl otroka Kosmu ze Sicílie, jenž jej zaujal svými vědomostmi, nechal jej vypsat z otrockého stavu, aby se pak mohl stát Janovým učitelem. 

Jan po svém otci zdědil funci výběrčího daní, ale časem se rozhodl tento úřad opustit a v roce 730 vstoupil do kláštera Mar Saba u Mrtvého Moře. Přijal také kněžstké svěcení. 

Zemřel 4. prosince mezi léty 749 a 754 pravděpodobně ve svém klášteře. 

Papež Lev XIII. jej jmenoval učitelem církve v roce 1890.

Je autorem mnoha děl. Mezi nejznámější patři Pramen poznání (Fons cognitionis) s nejznámější částí O pravé víře nebo tři Řeči na obranu obrazů. Zabýval se také exegezí či aketickými tématy.