Damas I. (asi 304 - 384)

I přes neklidný nástup na papežský stolec v roce 366 se Damas stal významnou osobností v křesťanských dějinách. Byl neotřesitelným obhájcem jednoty církve a odsoudil několik herezí. Během jeho pontifikátu se uskutečnil První konstantinopolský koncil. 

V jeho době také studoval v Římě sv. Augustin. Jeho sekretářem byl další významný muž, sv. Jeroným, jehož papež Damas pověřil revizí Písma svatého. 

Římská setkání se konala v Římě s větší či menší pravidelností na den zvolení papeže, který při této příležitosti zval ostatní biskupy, aby také, kromě slavení, projednaly důležité teologické či pastorační otázky.

Veškeré texty v této sekci se nedají datovat s naprostou přesností. Samotní vědci se dohadují, ke kterému římskému synodu přiřadit jaký dokument. Snad nejzajímavější se problematika datace zdá u Tomus Damasi, tento text totiž značně rozvíjí nauku o Duchu svatém. Otázkou zůstává, zda Východ ovlivnil Západ, či naopak. Byl-li totiž text sestaven na římském synodu roku 377 či 378, pak by pravděpodobně ovlivnil rozhodnutí druhého ekumenického koncilu konaného v Konstantinopoli roku 381. Pokud byl sepsán na synodu v roce 382, pak tomu bylo naopak.