Jeroným (asi 347 - 420)

Narodil ve Stridonu v Istrii v dnešním Chorvatsku. Již v útlém věku jej rodiče poslali studovat do Říma, kde získal klasické vzdělání. V té době byl také pokřtěn, pravděpodobně papežem Liberiem. .
Dále pobýval v Trevíru či v Akvileji, odkud se roku 373 vydal na pouť na Východ. Kvůli zdravotním problémům ale došel jen do Antiochie,  kde se ubytoval u známého a respektovaného Evagria Antiochijského. V Antiochii se také naučil řecky a hebrejsky. 
Odkud se přesunul do pouště v Sýrii, na místo, které bylo s největší pravděpodobností ve vlastnictví Evagria (měl například k dispozici knihy, nešlo tedy o naprstou poušť). V poušti pobyl mezi léty 375-377.
V roce 376 opustil poušť a vrací se do Antiochie, kde naslouchá Apollináriovi z Laodiceje, jež vynikal především svou exegezí. V roce 379 byl vysvěcen na kněze antiochijským biskupem Paolinem. V letech 379-381 pobýval v Konstantinopoli a vzdělával se ve škole Řehoře Naziánského. Zde se také zúčastnil ekumenického koncilu.
Roku 382 přišel do Říma a stal se sekretářem papeže Damasa I., jimž byl až do jeho smrti. Papež je pověřil úkolem sestavit nový latinský překlad Bible, který dnes známe pod názvem Vulgata. 
Zanedlouho po smrti papeže Damasa opustil Řím a usídlil se v Betlémě, kde se svými žačkami z Říma založil klášter, v němž 30. září 420 zemřel.